Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

Aktualita

 

APZP a   tým spolupracujících odborníků zpracovala rozsáhlou analýzu (výzkum) postojů, soudů a očekávání pedagogické veřejnosti v souvislosti s přijetím novely školského zákona, která od 1.9. 2016 podstatně měnila organizaci (a částečně i obsah) vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Výzkum reagoval na právní opatření je účinné od 1. 9. 2016.

Zásadním předpokladem úspěšnosti společného vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním či znevýhodněním z jiných příčin, je přijetí daného modelu vzdělávání pedagogickou veřejností.

Na jedné straně právní normy (školský zákona) už více než deset let zaručují žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (formálně jakékoliv hloubky) vzdělávání v běžné spádové škole. Nadále však přetrvává situace, kdy některé školy nejsou na přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále také jen „SVP“) připraveny. V některých případech jde o objektivní situaci (nedostatek finančních prostředků), v některých případech o nízkou motivaci pedagogického sboru a vedení školy.

Přijaté právní řešení prohloubí a posílí pojetí vzdělávání žáka se SVP (z jakýchkoliv příčin) jako běžnou a integrální součást vzdělávací práce každé školy. I když i nadále zůstanou zachovány speciální školy, s upraveným prostředím pro žáky s určitým druhem zdravotního znevýhodnění, v rámci České republiky, není reálné předpokládat kvantitativní rozvoj těchto speciálních škol (jejich budování je velmi nákladné), ale stále více bude nutno posilovat připravenost běžných škol na vzdělávání všech skupin žáků.

Proto je nezbytné znát názorovou hladinu a preference vlastních přesvědčení pedagogických pracovníků (dále také jen „PP“ nebo „pedagogové“), neboť oni v rozhodující míře rozhodnou o realizaci záměrů vyjádřených v novele školského zákona.

Předmětem výzkumu  se stala deskripce současného stavu, tj. zejména zjištěných postojů, hodnocení, očekávání a potřeb pedagogických pracovníků

celé ČR souvisejících se vzděláváním žáků se SVP. V současnosti. A v souvislosti s očekávaným zahájením procesu poskytování podpůrných opatření i v blízké budoucnosti.

 
 
 
 
 
TOPlist