Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

Stanovy Asociace poraden

Stanovy

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením České republiky

 

Čl. I.

Základní ustanovení

 

1. Název sdružení v českém jazyce:

 

                Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením České republiky

 

2. Název sdružení v anglickém jazyce:

 

                Association of advice for people with disabilities, the Czech Republic

 

3. Oficiální zkratka názvu:

               

                APZP

 

4. Sídlo APZP:

               

                Karlínské náměstí č. 12, 186 00 Praha 8,

 

5. Přidělené IČ:

 

                26603233.

 

6. Právní forma:

 

                občanské sdružení ustavené dle zákona č. 83/1990 Sb. a registrované u Ministerstva vnitra ČR                pod číslem VS/1-1/51 081/01 – R ze dne 30.8.2002.

 

7. Působnost:

 

                APZP vyvíjí svou činnost na území České republiky.

 

8. Datum vzniku:

 

                APZP byla ustavena dne 30.8.2002 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

 

 

Čl. II.

Předmět činnosti

APZP zejména:

 

 1. sdružuje poradny, které poskytují odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a další občanská sdružení, která se zabývají poradenskými aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením,
 2. zprostředkovává výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností mezi jednotlivými poradnami, poradci a zainteresovanými odborníky,
 3. napomáhá  rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro občany se zdravotním postižením,
 4.  rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,
 5.  napomáhá  zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb  v poradenské praxi,
 6. vytváří a realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb,
  1. a zajišťuje supervize v oblasti poradenství pro občany se zdravotním zprostředkovává postižením,
  2. podílí se na ovlivňování vztahu veřejnosti k osobám se zdravotním postižením,
  3.     realizuje edukační činnost  pro širokou veřejnost,  zejména  v oblasti specifické komunikace s osobami se zdravotním postižením, v oblasti ochrany jejich lidských práv  a podpory při integraci do společnosti,
  4.     je odbornou platformou pro koncepci a rozvoj oboru odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
  5. pořádá odborné semináře, workshopy a konference k problematice poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
  6.     spolupracuje s Asociací sociálního poradenství a dalšími subjekty, které se zabývají poskytováním odborného sociálního poradenství,
  7. provádí školení školitelů a lektorů působících v oblasti odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
  8. je partnerem dalších projektů, které napomáhají jak osobám se zdravotním postižením, tak i poradcům v poradnách pro zdravotně postižené občany při rozvoji jejich kompetencí a rozšiřování nabízených služeb,
  9. zajišťuje a zprostředkovává odbornou lektorskou činnost na vzdělávacích akcích poraden pro osoby se zdravotním postižením a občanských sdružení osob se zdravotním postižením,
  10. zajišťuje odborné vzdělávání sociálních pracovníků – poradců pro osoby se zdravotním postižení v oblasti jejich celoživotního vzdělávání – formou odborných vzdělávacích kurzů,
  11. poskytuje expertní a konzultační činnost  v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním  postižením,
  12. organizuje a provádí výzkum v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
  13. aktivně se účastní odborných seminářů, konferencí, specializovaných výstav a prezentací informací na celostátní a regionální úrovni,
  14.      vydává odborné publikace a informační materiály  na podporu poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

Čl. III.

Členství

 

1. Členem APZP se může stát fyzická i právnická osoba působící v oblasti odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

2. Členství v APZP se rozlišuje na:

 

a) kolektivní,

b) individuální.

 

3. Kolektivním členem se může stát občanské sdružení osob se zdravotním postižením - právnická osoba, která je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství dle zákona č.108/2006 Sb. a další občanská sdružení, která se zabývají poradenskými aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

4. Individuálními členy se mohou stát fyzické osoby - odborníci působící v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

5. Členství vzniká přijetím člena Správní radou APZP.

 

6. Člen má právo:

 

a) účastnit se jednání Valné hromady,

b) volit a být volen do orgánů APZP,

c) být informován o činnosti organizace a účastnit se jí.

 

7. Člen má povinnost:

 

a) dodržovat stanovy a interní předpisy APZP,

b) podílet se na plnění cílů a úkolů APZP,

c) platit členské příspěvky.

 

8. Členství zaniká písemným oznámením člena o vystoupení z APZP nebo vyloučením člena Správní radou APZP z důvodů porušení stanov. Proti rozhodnutí Správní rady APZP má člen právo odvolat se k Valné hromadě APZP.

 

 

Čl. IV.

Orgány APZP

 

1. Orgány APZP jsou:

 

a) Valná hromada,

b) Správní rada,

c) Dozorčí rada,

d) Vědeckometodická rada – poradní orgán APZP

 

 

Čl. V.

Valná hromada

 

1. Valná hromada zejména:

 

a) schvaluje stanovy a jejich změny,

b) volí na čtyřleté funkční období předsedu a čtyři členy Správní rady a tři členy Dozorčí rady,

c) projednává zprávy o činnosti a hospodaření,

d) rozhoduje o zániku APZP a s ním souvisejícím naložení s jejím majetkem,

e) jmenuje ředitele APZP.

 

2. Valná hromada se schází zpravidla jednou za dva roky.

 

3. Valnou hromadu svolává předseda. Předseda je povinen svolat Valnou hromadu požádá-li o to Dozorčí rada nebo jedna pětina členů APZP.

 

4. Každý člen má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů APZP.

 

5. Způsob svého jednání upravuje Valná hromada vlastním jednacím řádem.

 

 

Čl. VI.

Správní rada

 

1. Správní rada:

 

 1. projednává otázky související s plněním plánu činnosti,
 2. schvaluje interní předpisy a jejich změny,
 3. schvaluje výši členských příspěvků,
 4. schvaluje výroční zprávy,
 5. přijímá nové členy APZP,
 6. schvalovat, resp. rozhodovat o založení jiné právnické osoby s účastí  APZP(v postavení zakladatele, zřizovatele, společníka atd.), včetně schválení výše peněžitého nebo nepeněžitého vkladu a včetně rozhodování o všech dalších záležitostech jakkoliv souvisejících se založením a vznikem jiné právnické osoby a včetně samotné realizace všech potřebných právních i faktických kroků a úkonů potřebných a nutných pro založení a vznik jiné právnické osoby, a to včetně udělování plných mocí,
 7. schvalovat fúzi, změnu právní podoby (transformaci/ či zrušení) s likvidací nebo bez likvidace (jiné právnické osoby, ve které je APZP zakladatelem nebo ve které je  APZP jinak účastna).

 

2. Správní rada je nejvyšším orgánem mezi zasedáními Valné hromady.

 

3. Pětičlenná Správní rada se sestává z předsedy a čtyř členů volených valnou hromadou.

 

4. Způsob svého jednání upravuje Správní rada vlastním jednacím řádem.

 

 

Čl. VII.

Dozorčí rada

 

1. Dozorčí rada kontroluje hospodaření APZP a podává o něm zprávu Valné hromadě.

 

2. Dozorčí rada je tříčlenná.

 

3. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.

 

4. Způsob svého jednání upravuje dozorčí rada vlastním jednacím řádem.

 

 

Čl. VIII.

Vědecko metodická rada

 

1. Vědecko metodická rada:

 

a)   je poradním orgánem APZP,

b)  definuje odborná kritéria pro oblast vlastního utváření i samotného kvalitního poskytování poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

c)  zpracovává dlouhodobé rozvojové plány v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

2. Členy vědecko metodické rady jmenuje předseda po projednání ve Správní radě.

 

3. Způsob svého jednání upravuje vědecko metodická rada vlastním jednacím řádem.

 

 

Čl. IX.

Statutární zástupci

 

1. Statutárními zástupci organizace jsou předseda Správní rady a ředitel, kteří samostatně jednají a podepisují jejím jménem.

 

2. Předseda správní rady zejména:

 

a) svolává a řídí zasedání Valné hromady,

b) svolává a řídí zasedání Správní rady,

c)   ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě,

d) v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, písemně pověří jejím výkonem jiného člena Správní rady,

e) funkce předsedy Správní rady není slučitelná s funkcí ředitele a člena Dozorčí rady.

 

3. Ředitel je ze své funkce vedoucím pracovníkem organizace a úzce spolupracuje se Správní radou. Ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě. Funkce ředitele není slučitelná s funkcí ve Správní radě a v Dozorčí radě.

 

Ředitel zejména:

 

a) řídí činnost kanceláře APZP a plní rozhodnutí Valné hromady a Správní rady,

b) přijímá a propouští zaměstnance, stanovuje jejich mzdu a odměny za vykonanou práci,

c)   provádí hospodářsko-právní úkony, které přísluší vedoucímu organizace,

d) připravuje výroční zprávu,

e) připravuje pro jednání Správní rady ekonomické a věcné podklady včetně rozpočtu a návrhů na jeho případné změny,

f)   zpracovává a předkládá žádosti o finanční příspěvky u orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů, které mohou finančně podpořit činnost APZP,

g) vydává závazné pokyny a směrnice ovlivňující provoz a ekonomiku organizace,

h) účastní se jednání Správní rady.

 

Čl. X.

Hospodaření

 

1. Majetek APZP tvoří finanční a hmotné prostředky, majetková práva včetně práv k výsledkům duševní činnosti.

 

2. Zdroje příjmů APZP jsou zejména dotace, granty, příspěvky členů, dary a výnosy z vlastní činnosti.

 

 

Čl. XI.

Závěrečná ustanovení

 

1. V naléhavých případech lze nahradit jednání Valné hromady tzv. „písemnou procedurou“. O způsobu využití této formy rozhodne předseda. V případě uskutečnění, si předseda vyžádá stanovisko členů „písemnou procedurou“. Tento způsob vyjádření členů může předseda použít i z podnětu jiného člena Správní rady nebo dalšího statutárního zástupce, pokud to uzná za účelné. Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané záležitosti musí být zaslány všem členům klasickou nebo elektronickou poštou. Členové APZP zašlou svoje vyjádření klasickou nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od zaslání dokumentů na adresu kanceláře APZP. K přijetí usnesení „písemnou procedurou“  je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny členů. Po uplynutí lhůty písemně informuje předseda o výsledku všechny členy.

 

2. Tyto stanovy nabývají platnost dne 1. listopadu 2012.

 

3. Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR je právním nástupcem Asociace poraden pro zdravotně postižené (původní název organizace používaný do roku 2008).

 

4. Statutární zástupci organizace jsou zmocněni k předložení stanov k registraci a s tím souvisejícím jednáním na MV ČR.

 

 

Za správnost:

 

 

 

                                            Jiří Vencl

                                         ředitel APZP

                                                                          

 
 
 
 
TOPlist