Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

STANOVY 2016

              

 

§ 1 – NÁZEV, SÍDLO, PŮSOBNOST

Název spolku: Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR, z.s.

Právní forma: svaz spolků dle zákona č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník

Název v anglickém jazyce:

Association of Advice for People with Disabilities, the Czech Republic

Používaná zkratka názvu: APZP

Sídlo APZP: Praha

Přidělené IČ: 26603233

Působnost: celostátní - ve všech 14 krajích ČR

Datum vzniku: 30.8.2002 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

 

§ 2 – CÍLE ČINNOSTI

APZP je svazem spolků s celostátní působností, které se profesionálně i neprofesionálně zabývají poradenstvím pro zdravotně postižené občany. Od svého vzniku v roce 2002 se APZP systematicky snaží o podporu a rozvoj kvalitního a dostupného poradenství pro osoby se zdravotním postižením, ve všech 14 krajích ČR.

 

APZP poskytuje své služby pro poměrně širokou cílovou skupinu, kterou tvoří poradci pro osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé, kteří provozují poradny pro osoby se zdravotním postižením, uživatelé sociálních služeb, odbornou veřejnost a veřejnost v širokém slova smyslu.

 

§ 3 - HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI

  1. je odbornou platformou pro koncepci a rozvoj oboru odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
  2. sdružuje poradny, které poskytují odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a další spolky a organizace, které se zabývají poradenskými aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením,zprostředkovává výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností mezi jednotlivými poradnami, poradci a zainteresovanými odborníky,

c)    napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro občany se zdravotním postižením,

d)    rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,

e)    napomáhá zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb v poradenské praxi,

f)     vytváří a realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb,

g)    zajišťuje supervize v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,

h)    podílí se na ovlivňování vztahu veřejnosti k osobám se zdravotním postižením,

i)     realizuje edukační činnost pro širokou veřejnost, zejména v oblasti specifické komunikace s osobami se zdravotním postižením, v oblasti ochrany jejich občanských a lidských práv a podpory při integraci do společnosti,

j)     pořádá odborné semináře, workshopy a konference k problematice poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

k)    spolupracuje s Asociací sociálního poradenství ČR a dalšími subjekty, které se zabývají poskytováním odborného sociálního poradenství,

l)     provádí školení školitelů a lektorů působících v oblasti odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

m)   je partnerem dalších projektů, které napomáhají jak osobám se zdravotním postižením, tak i poradcům v poradnách pro zdravotně postižené občany při rozvoji jejich kompetencí a rozšiřování nabízených služeb,

n)    zajišťuje a zprostředkovává odbornou lektorskou činnost na vzdělávacích akcích poraden pro osoby se zdravotním postižením a spolků osob se zdravotním postižením,

o)    zajišťuje odborné vzdělávání sociálních pracovníků – poradců pro osoby se zdravotním postižením v oblasti jejich celoživotního vzdělávání – realizací vlastních odborných vzdělávacích kurzů,

p)    poskytuje expertní a konzultační činnost v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením,

q)    organizuje a provádí výzkum v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

s)    aktivně se účastní odborných seminářů, konferencí, specializovaných výstav a prezentací na celostátní a regionální úrovni,

r)     vydává odborné publikace a informační materiály na podporu poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

s)    spolupracuje s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi - zejména v oblasti podpory integrace osob se zdravotním postižením a jejich rodin.

 

§ 4 - VEDLEJŠÍ ČINNOST

a)    vytváří podmínky pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných skupin občanů, podporuje vytváření rovných příležitostí a jejich společenského, kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i zprostředkovatelských služeb za účelem získání pracovního uplatnění,

b)    podporuje tvorbu komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat osob se zdravotním postižením či jejich udržení na trhu práce,

c)    realizuje osvětové, informační, vzdělávací akce a kampaně,

d)    realizuje propagační, výukové, poradenské, mediační, informační činnosti, zprostředkovává styk s veřejností, podporuje setkávání a rozvoj spolupráce subjektů ve smyslu cílů  APZP - včetně spolupráce se zahraničními subjekty atd.,

e)    rozvíjí nové metody práce s komunitou, vytváří strategie komplexního řešení sociálních služeb, celoživotního vzdělávání a ostatních složek prostředí, které ovlivňují kvalitu života a podporují integraci znevýhodněných skupin občanů,

f)     podporuje vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to zejména ve spolupráci s dotčenými institucemi - zejména pak s Úřady práce,

i)     v rámci realizace vedlejší činnosti může APZP vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti za předpokladu, že její účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku.

j)     pořádá veřejné sbírky na podporu hlavní činnosti.

 

§ 5 – ČLENSTVÍ V APZP

Členství v APZP může mít čtyři následující formy:

a)    Kolektivní členství - spolků osob se zdravotním postižením

b)    Přidružené členství - ostatních právnických osob

c)    Individuální členství - fyzických osob

d)    Čestné členství - fyzických osob

 

§ 6 - KOLEKTIVNÍ ČLENSTVÍ

(1)   Kolektivními členy se mohou stát pouze samostatné spolky nebo svazy spolků osob se zdravotním postižením. Za spolek osob se zdravotním postižením se pro účely těchto Stanov považuje takový spolek, ve kterém tvoří osoby se zdravotním postižením či jejich zákonní zástupci nadpoloviční většinu individuálních členů.

(2)   Členství v APZP vzniká schválením členské přihlášky zájemce o členství.

(3)   O přijetí případně vyloučení člena rozhoduje Správní rada.

(4)   Proti zamítavému rozhodnutí Správní rady se lze odvolat k Valné hromadě APZP.

(5)   Členství v APZP zaniká:

a)    zánikem spolku,

b)    doručením žádosti o ukončení členství do sídla APZP,

c)    nezaplacením ročního členského příspěvku. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě určené dodatečně APZP – do 12 měsíců po splatnosti vydané faktury – členství v APZP poté zanikne. Před uplynutím této doby bude člen formou výzvy upozorněn na následek neplnění členských povinností.

d)    APZP může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

e)    Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu na jím naposledy nahlášenou adresu.

(6)   Práva a povinnosti kolektivních členů

a)    být informován o činnosti APZP a podílet se na její práci,

b)    navrhovat a volit kandidáty pro volby do volených orgánů APZP

c)    podílet se na formulování a realizaci aktivit ve prospěch zastupované skupiny poraden pro osoby se zdravotním postižením

d)    podávat náměty a doporučení k činnosti a rozvoji APZP

e)    využívat benefity vyplývající z členství v APZP

 

§ 7 - PŘIDRUŽENÉ ČLENSTVÍ

(1)   přidruženým členem APZP se může stát právnická osoba, která je registrovaná     
v obchodním nebo veřejném rejstříku,

(2)   přidružení členové mají právo se účastnit s hlasem poradním (bez práva hlasovat) jednání Valné hromady APZP

(3)  navrhovat kandidáty pro volby do volených orgánů APZP

 (4)  přidružení členové mají právo být informováni o činnosti v rozsahu jako ostatní členové APZP

(5)   přidružený člen přispívá k rozvoji APZP např. svým umem, schopnostmi, radou či nemateriálními nebo materiálními vklady k plnění předmětu hlavní a vedlejší činnosti APZP

(6)   pro případy ukončení přidruženého členství se přiměřeně využije ustanovení o ukončení členství kolektivních členů

 

§ 8 - INDIVIDUÁLNÍ ČLENSTVÍ

(1)   Individuálním členem APZP se může stát fyzická osoba starší 18 let, která se podílí na poskytování poradenství pro osoby se zdravotním postižením nebo se aktivně podílí na jeho organizaci.

(2)   Členství v APZP vzniká schválením členské přihlášky zájemce o členství

(3)   O přijetí případně vyloučení člena rozhoduje Správní rada.  Proti zamítavému rozhodnutí Správní rady se lze odvolat k Valné hromadě APZP.

(4)   Členství v APZP zaniká:

a)    úmrtím člena

b)    doručením žádosti o ukončení členství do sídla APZP

c)    nezaplacením ročního členského příspěvku. Pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani ve lhůtě určené dodatečně APZP – do 12 měsíců po splatnosti vydané faktury – členství v APZP poté zanikne. Před uplynutím této doby bude člen formou výzvy upozorněn na následek neplnění členských povinností,

(5)   APZP může vyloučit člena, který závažně porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu.

(6)   Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu na jím naposledy nahlášenou adresu.

(8)   Práva a povinnosti fyzických členů

a)    být informován o činnosti APZP v rozsahu stanoveném organizačním řádem a podílet se na její práci,

b)    navrhovat a volit kandidáty pro volby do volených orgánů APZP

c)    podílet se na formulování a realizaci aktivit ve prospěch zastupované skupiny poraden pro osoby se zdravotním postižením

d)    podávat náměty a doporučení k činnosti a rozvoji APZP

e)    využívat benefity vyplývající z členství v APZP

 

§ 9 - ČESTNÉ ČLENSTVÍ

(1)   Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba bez ohledu na národnost a státní příslušnost.

(2)   Udělení čestného členství je výrazem ocenění přínosu pro oblast poradenství a pro osoby se zdravotním postižením

(3)   O udělení čestného členství rozhoduje Správní rada.

(4)   Čestný člen o svém přijetí obdrží písemný doklad.

(5)   Čestný člen má právo účastnit se jako host zasedání Valné hromady APZP.

 

§ 10 - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

a)    zasílat APZP do 30 dnů oznámení o změnách údajů uvedených v evidenčním listu nebo členské přihlášce,,

b)    uhradit členský příspěvek nejpozději do 30. 9. každého kalendářního roku,

c)    Povinnost platit pravidelně členské příspěvky mají pouze kolektivní a individuální členové,

d)    Členové mají povinnost - vystupovat a jednat tak, aby svým jednáním nebylo poškozováno jméno APZP

 

§ 11 - ORGÁNY APZP

a)    Valná hromada,

b)    Správní rada,

c)    Revizor,

d)    Vědeckometodická rada – poradní orgán APZP

e)    Volby všech funkcionářů, volených orgánů jsou prováděny tajnou volbou – pokud se orgány nedohodnou na volbě veřejné. Způsob volby upravují jednací a volební řády příslušných orgánů.

f)     Funkční období všech funkcionářů je pětileté. V případě jejich odstoupení z funkce je na jejich místo zvolen nový funkcionář na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období.

g)    V případě odstoupení funkcionáře končí jeho funkční období dnem uvedeným v písemné rezignaci.

h)    Kandiduje-li funkcionář v průběhu funkčního období na funkci v jiném orgánu, jejíž výkon je neslučitelný s již zastávanou funkcí a do této funkce je zvolen, výkon jeho předchozí funkce zaniká.

i)     Kooptace členů volených orgánů APZP je možná za předpokladu, že počet původně zvolených členů neklesl pod polovinu. V těchto případech je možné kooptovat náhradní členy na jejich místa na dobu zbývající do konce pětiletého funkčního období.

 

§ 12 - VALNÁ HROMADA

(1)   Valná hromada zejména:

a)    schvaluje stanovy a jejich změny,

b)    volí na pětileté funkční období pět členů Správní rady a revizora,

c)    projednává zprávy o činnosti a hospodaření,

d)    projednává zprávy revizora,

e)    rozhoduje o zániku APZP a s ním souvisejícím naložení s jejím majetkem,

 (2)  Valná hromada se schází zpravidla jednou za dva roky.

(3)   Valnou hromadu svolává předseda. Předseda je povinen svolat Valnou hromadu požádá-li o to revizor nebo tři pětiny členů Správní rady. Předseda APZP svolá Valnou hromadu i v případě, že o to požádá nadpoloviční většina členů APZP.

(4)   Každý člen má na Valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů APZP.

(5)   Způsob svého jednání upravuje Valná hromada vlastním jednacím řádem.

(6)   V naléhavých případech lze nahradit jednání Valné hromady tzv. „písemnou procedurou“. O způsobu využití této formy rozhodne předseda. V případě uskutečnění, si předseda vyžádá stanovisko členů „písemnou procedurou“. Tento způsob vyjádření členů může předseda použít i z podnětu jiného člena Správní rady nebo statutárního zástupce, pokud to uzná za účelné. Dokumenty spolu s návrhem usnesení v dané záležitosti musí být zaslány všem členům klasickou nebo elektronickou poštou. Členové APZP zašlou svoje vyjádření klasickou nebo elektronickou poštou nejpozději do 10 pracovních dnů od zaslání dokumentů na adresu kanceláře APZP. K přijetí usnesení „písemnou procedurou“ je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny členů. Po uplynutí lhůty písemně informuje předseda o výsledku všechny členy.

 

§ 13 - SPRÁVNÍ RADA

(1)   Správní rada zejména:

a)    schvaluje plán práce a rozpočet na příslušný kalendářní rok,

b)    projednává otázky související s plněním plánu činnosti a plnění rozpočtu,

c)    schvaluje výsledky hospodaření a účetní závěrky za předchozí rok,

d)    schvaluje výroční zprávy,

e)    projednává zprávy revizora

f)     schvaluje základní interní předpisy a jejich změny,

g)    schvaluje výši členských příspěvků,

h)    přijímá nové členy APZP,

i)     schvaluje resp. rozhoduje o založení jiné právnické osoby s účastí APZP (v postavení zakladatele, zřizovatele, společníka atd.), včetně schválení výše peněžitého nebo nepeněžitého vkladu a včetně rozhodování o všech dalších záležitostech jakkoliv souvisejících se založením a vznikem jiné právnické osoby a včetně samotné realizace všech potřebných právních i faktických kroků a úkonů potřebných a nutných pro založení a vznik jiné právnické osoby, a to včetně udělování plných mocí,

j)     schvaluje fúzi, změnu právní podoby (transformaci/ či zrušení) s likvidací nebo bez likvidace (jiné právnické osoby, ve které je APZP zakladatelem nebo ve které je APZP jinak účastna).

k)    Jmenuje a odvolává ředitele APZP.

l)     Volí ze svého středu  předsedu Správní rady

      

(2)   Správní rada řídí činnost APZP mezi zasedáními Valné hromady.

(3)   Pětičlenná Správní rada se sestává z předsedy a čtyř členů volených Valnou hromadou.

(4)   Způsob svého jednání upravuje Správní rada vlastním jednacím řádem.

 

§ 14 – REVIZOR

  1. Revizor kontroluje hospodaření APZP a podává o něm zprávu Valné hromadě.
  2. Revizor je volen na Valné hromadě, které se zodpovídá ze své činnosti.

(3)   Revizor má právo se účastnit jako host zasedání správní rady. Revizor, dle potřeby, průběžně informuje správní radu o svých zjištěních.

 

§ 14 - VĚDECKO-METODICKÁ RADA

(1)   Vědecko metodická rada:

a)    je poradním orgánem APZP,

b)    definuje odborná kritéria pro oblast vlastního utváření i samotného kvalitního poskytování poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

c)    zpracovává dlouhodobé rozvojové plány v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

(2)   Členy vědecko metodické rady jmenuje předseda po předchozím projednání ve Správní radě.

(3)   Způsob svého jednání upravuje vědecko metodická rada vlastním jednacím řádem.

 

§ 15 - STATUTÁRNÍ ORGÁN

(1)   Statutárním orgánem APZP je ředitel, jmenovaný správní radou APZP.

(2)   Způsob právního jednání se provede tak, že k právnímu úkonu připojí ředitel svůj vlastnoruční podpis a případně i oficiální razítko APZP.

(3)   Ředitel je současně nejvýše postaveným pracovníkem APZP. Z tohoto důvodu řídí činnost profesionálních pracovníků - zaměstnanců APZP. Podrobnosti stanoví organizační řád APZP.

a)    Je hlavním koordinátorem činností a aktivit APZP.

b)    Vydává závazné organizační pokyny a hospodářské směrnice v rozsahu dle Organizačního řádu APZP.

c)    připravuje výroční zprávu,

d)    připravuje pro jednání Správní rady ekonomické a věcné podklady včetně rozpočtu a návrhů na jeho případné změny,

e)    zpracovává a předkládá žádosti o finanční příspěvky u orgánů státní správy, samosprávy a dalších subjektů, které mohou finančně podpořit činnost APZP,

f)     vydává závazné pokyny a směrnice ovlivňující provoz a ekonomiku organizace,

g)    účastní se jednání Správní rady a Valné hromady.

h)    plní další úkoly vyplývající z jednání valné hromady a správní rady.

(4)   Statutární orgán může přenést část svých kompetencí na další zástupce orgánů a pracovníky APZP. V tomto případě se vyžaduje písemná forma pověření nebo zmocnění.

(5)   Ředitel je ze své funkce vedoucím pracovníkem organizace a úzce spolupracuje se Správní radou. Funkce ředitele není slučitelná s funkcí ve Správní radě a funkcí revizora.

 

§ 15 - PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY

Předseda Správní rady zejména:

a)    svolává a řídí zasedání Valné hromady,

b)    svolává a řídí zasedání Správní rady,

c)    ze své činnosti se odpovídá Valné hromadě,

d)    v případě, že předseda nemůže vykonávat svou funkci, písemně pověří jejím výkonem jiného člena Správní rady nebo ředitele,

e)    funkce předsedy Správní rady není slučitelná s funkcí ředitele a revizora.

f)     V případě nepřítomnosti ředitele a v době, kdy nemůže vykonávat svoji funkci, zastupuje jej předseda Správní rady - a to v plném rozsahu statutárního orgánu.

 

§ 16 - HOSPODAŘENÍ

(1)   Členové APZP neručí za případné dluhy APZP.

(2)   APZP je jednou hospodářskou, účetní a daňovou jednotkou.

(3)   Majetek APZP je získáván především z členských příspěvků, darů, dotací a vlastní činnosti.

(4)   Zisk z vedlejší činnosti APZP lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

(5)   Hospodaření s majetkem je prováděno v souladu s obecně závaznými právními předpisy a rozpočtem schvalovaným Správní radou.

(6)   Výsledky hospodaření, které jsou součástí výroční zprávy schvaluje Správní rada.

(7)   V případě zrušení a zániku APZP rozhoduje Valná hromada o naložení s majetkovým zůstatkem APZP který vyplyne z likvidace. Valná hromada v tomto případě jmenuje osobu likvidátora, kterému stanoví písemně rozsah udělených kompetencí v souladu s obecně závaznými předpisy.

(8)   Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem podle stanov. V tomto případě bude likvidační zůstatek   převeden na subjekt, kde je APZP v roli jediného zakladatele.

(9)   Nelze-li s likvidačním zůstatkem naložit podle stanov, nabídne likvidátor likvidační zůstatek spolku s účelem obdobným. Není-li to možné, nabídne likvidátor likvidační zůstatek obci, na jejímž území má spolek sídlo. Nepřijme-li obec nabídku do dvou měsíců, nabývá likvidační zůstatek kraj, na jehož území má spolek sídlo. Získá-li likvidační zůstatek obec nebo kraj, použije jej jen k veřejně prospěšnému cíli.

 

§ 17 - SEZNAM A EVIDENCE ČLENŮ

(1)   APZP vede pro svoji potřebu kompletní seznam členů tj. včetně čestných a přidružených členů.

(2)   Zápisy a výmazy týkající se členství spolků (osob) vyřizuje ředitel APZP. Seznam členů bude veden pouze pro vnitřní potřebu. O případném zveřejnění na oficiálních webových stránkách APZP rozhoduje Valná hromada.

(3)   Přidružení a čestní členové mohou být na veřejném seznamu členů zveřejněni pouze za předpokladu, že k tomu dají předchozí písemný souhlas.

(4)   Základním dokumentem pro získávání informací o členech do seznamu členů je "Evidenční list členské organizace APZP". Pokud člen nenahlásí změny v údajích uvedeného formuláře, vychází APZP z posledních dodaných informací.

(5)   Členové mohou v Evidenčním listu APZP vyjádřit, že upřednostňují elektronickou poštu. Pokud nedisponují elektronickým podpisem, uvedou v Evidenčním listu členské organizace APZP e-mailovou adresu, ze které a na kterou budou zasílány elektronické zprávy.  z jiné e-mailové adresy než uvedené v Evidenčním listu APZP nebudou považovány za autentické.

(6)   Členům, kteří s tím vyjádří souhlas na Evidenčním listu APZP mohou být zasílány zprávy v elektronické formě ve všech případech, ve kterých tyto Stanovy vyžadují doporučené listovní zásilky.

 

§ 18 – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(1)   Tyto stanovy nabývají platnosti dnem 24. listopadu 2016.

(2)   Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR je právním nástupcem Asociace poraden pro zdravotně postižené (původní název organizace používaný do roku 2008).

(3)   Od svého vzniku v roce 2002 do konce roku 2013 měla APZP právní formu jako občanské sdružení ustavené dle zákona č. 83/1990 Sb. a registrované u Ministerstva vnitra ČR pod číslem VS/1-1/51081/01 – R ze dne 30.8.2002. Od 1.1.2014 - spolek (svaz spolků) ustavený dle zákona č.89/2012 Sb.

(4)   Ostatní záležitosti v těchto stanovách neupravené se řídí obecně platnými předpisy.

 

Za správnost:

 

                                                           Jiří Vencl

                                                           ředitel APZP

 
 
 
 
TOPlist