Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

 

Výroční zpráva 2012

 

 

                                                                                                          

 

 

Výroční zpráva

 

Asociace poraden pro osoby se zdravotním

postižením České republiky

 

za rok 2012

 

1. Základní údaje o organizaci:

Sídlo organizace a poštovní adresa do konce roku 2012:

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice

 

Sídlo organizace a poštovní adresa od roku 2013:

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR

Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

 

Kontaktní elektronická adresa organizace:

E-mail: info@apzp.cz

Další informace jsou na webových stránkách APZP – www.apzp.cz

 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 219878379/0800, ČS a.s., Ortenovo náměstí č.p. 1, Praha 7

IČ: 26603233

DIČ: CZ26603233

Právní forma: Občanské sdružení – svaz občanských sdružení dle zákona 83/1990 Sb.

Stanovy APZP jsou registrovány u MV ČR pod číslem VS/l-l/51081/02-R, ze dne 30. 8. 2002 Poslední novela registrovaná u MV ČR ze dne *** 2013.

Používaná zkratka:

APZP

Datum vzniku:

APZP byla ustavena dne 30. 8. 2002 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb.

Statutární orgán:

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. – předseda

Jiří Vencl - ředitel

 

2. Vznik a poslání APZP:

APZP vznikla v roce 2002 jako dobrovolná platforma občanských sdružení, která profesionálně i neprofesionálně zajišťovala poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Od roku 2007 APZP sdružuje poskytovatele odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb.

Vedle poraden, které se zabývají profesionálně odborným sociálním poradenstvím ve smyslu zákona o sociálních službách, je stále řada poraden pro osoby se zdravotním postižením, které nemají registraci dle zákona č. 108/2006 Sb. Jedná se nejčastěji o specializované poradny pro chronicky nemocné pacienty a poradny a komunity pracující na bázi svépomoci a předávání praktických zkušeností ze života s postižením. Za této situace je Asociace přesvědčena o tom, že i poradny, které se přímo nezabývají odborným sociálním poradenstvím, mají své významné místo v systému poradenství a podpory osob se zdravotním postižením.

Asociace zejména:

a)sdružuje poradny, které poskytují odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a další občanská sdružení, která se zabývají poradenskými aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením,

b)zprostředkovává výměnu a sdílení odborných informací a zkušeností mezi jednotlivými poradnami, poradci a zainteresovanými odborníky,

c)napomáhá rozšiřování a zvyšování kvality poradenství pro občany se zdravotním postižením,

 1. rozvíjí nové formy a metody v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,
 2. napomáhá zkvalitňování standardů kvality sociálních služeb v poradenské praxi,

f)vytváří a realizuje projekty, které napomáhají zvyšování odbornosti a kvality poskytovaných poradenských služeb,

g)      zajišťuje supervize v oblasti poradenství pro občany se zdravotním postižením,

h)podílí se na ovlivňování vztahu veřejnosti k osobám se zdravotním postižením,

i)realizuje edukační činnost pro širokou veřejnost, zejména v oblasti specifické komunikace s osobami se zdravotním postižením, v oblasti ochrany jejich lidských práv a podpory při integraci do společnosti,

j) je odbornou platformou pro koncepci a rozvoj oboru odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

k)pořádá odborné semináře, workshopy a konference k problematice poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

l)spolupracuje s Asociací sociálního poradenství a dalšími subjekty, které se zabývají poskytováním odborného sociálního poradenství,

m)provádí školení školitelů a lektorů působících v oblasti odborného poradenství pro osoby se zdravotním postižením,

n)je partnerem dalších projektů, které napomáhají jak osobám se zdravotním postižením, tak i poradcům v poradnách pro zdravotně postižené občany při rozvoji jejich kompetencí a rozšiřování nabízených služeb,

o)zajišťuje a zprostředkovává odbornou lektorskou činnost na vzdělávacích akcích poraden pro osoby se zdravotním postižením a občanských sdružení osob se zdravotním postižením,

p)zajišťuje odborné vzdělávání sociálních pracovníků – poradců pro osoby se zdravotním postižením v oblasti jejich celoživotního vzdělávání – formou odborných vzdělávacích kurzů,

q)poskytuje expertní a konzultační činnost v oblasti vzdělávání dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením

 1. organizuje a provádí výzkum v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením,
 2. aktivně se účastní odborných seminářů, konferencí, specializovaných výstav a prezentací informací na celostátní a regionální úrovni,

t)vydává odborné publikace a informační materiály na podporu poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

APZP poskytuje své služby pro poměrně širokou cílovou skupinu, kterou tvoří poradci pro osoby se zdravotním postižením, poskytovatelé, kteří provozují poradny pro osoby se zdravotním postižením, uživatelé sociálních služeb, odbornou veřejnost a veřejnost v širokém slova smyslu.

3. Orgány APZP:

Volené orgány APZP jsou:

 • valná hromada;
 • správní rada;
 • vědecko metodická rada;
 • dozorčí rada.

 

3.1. Valná hromada APZP:

Valná hromada se sešla dne: 1. 11. 2012 v Praze. Jednalo se o zásadní jednání, na kterém byly provedeny volby správní a dozorčí rady, schválena novela stanov APZP a nová profilace poraden pro osoby se zdravotním postižením.

 

3.2. Správní rada APZP:

Správní rada APZP po volbách pracovala v tomto složení:

PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D. - předseda

PhDr. Zbyněk Galvas

PhDr. Dana Marková

Mgr. Jiří Morávek

Ing. Zdeněk Kašpar

 

3.3. Vědecko-metodická rada:

Vědecko metodická rada zejména:

 • je poradním orgánem APZP;
 • definuje odborná kritéria pro oblast vlastního utváření i samotného kvalitního poskytování poradenství pro osoby se zdravotním postižením;
 • zpracovává dlouhodobé rozvojové plány v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

Předsedou je PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D. Vědecko-metodická rada se jako celek v roce 2012 nesešla. S jednotlivými členy však probíhaly četné konzultace, které měly formu osobních setkání s představiteli APZP, písemných konzultací a emailových zpráv.

 

Předmětem činnosti bylo zejména:

 • konzultace obsahu vzdělávacích kurzů v roce 2011;
 • návrh vzdělávacího systému celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků působících v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením;
 • příprava témat odborné konference k problematice poradenství pro osoby se zdravotním postižením v ČR,
 • nové zaměření poraden pro osoby se zdravotním postižením.

 

3.4. Dozorčí rada APZP:

Dozorčí rada kontroluje hospodaření APZP a podává o něm zprávu valné hromadě.

Dozorčí rada APZP pracovala v tomto složení:

Jaroslav Paur – předseda DR (Praha)

Mgr. Jana Zavadilová

Světlana Smočeková

 

4. Členové APZP:

Členem APZP se může stát fyzická i právnická osoba působící v oblasti odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

Členství v APZP se rozlišuje na:

 • kolektivní;
 • individuální.

Kolektivním členem se může stát občanské sdružení osob se zdravotním postižením - právnická osoba, která je registrovaným poskytovatelem odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb. a další občanská sdružení, která se zabývají poradenskými aktivitami ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Individuálními členy se mohou stát fyzické osoby - odborníci působící v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

 

Seznam kolektivních členů APZP k 31. 12. 2012:

 • AMA-Společnost onkologických pacientů
 • Arcus - onko centrum
 • Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených
 • Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina
 • Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje
 • Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje
 • Česká společnost AIDS pomoc
 • Český klub nedoslýchavých HELP
 • HANDICAP Žatec
 • Já člověk
 • Klub bechtěreviků
 • Klub DEMKA Příbram
 • LORM - Společnost pro hluchoslepé
 • NIPI ČR KO PK, o.s.
 • Občanské sdružení ZP, Veselská oblast
 • Organizace nevidomých Jihlava
 • Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
 • Společnost "E"
 • Společnost pro bezlepkovou dietu
 • Společnost pro mukopolysacharidosu
 • SPOLU Olomouc
 • Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
 • Svaz postižených civilizačními chorobami – Svitavy
 • Sdružení pro komplexní péči při DMO (SDMO), o.s.

 

Seznam fyzických členů APZP k 31. 12. 2011:

 • Jiří Vencl
 • Mgr. Kristýna Sklenářová
 • Mgr. Věra Kosinová
 • PhDr. Josef Cerha
 • PhDr. Zbyněk Galvas
 • PhDr. Dana Marková
 • PhDr., Mgr. Libor Novosád, Ph.D.
 • Mgr. Jaroslava Jesenská

 

5. Přehled klíčových aktivit realizovaných v roce 2012:

5.1. Metodická pomoc poradnám pro osoby se zdravotním postižením:

 • metodická pomoc při rozšiřování služeb pro zdravotně postižené občany;
 • zprostředkování a zajišťování supervize;
 • konzultace v oblasti řízení občanských sdružení a jimi poskytovaných služeb;
 • poskytování aktuálních informací o poradenství pro osoby se zdravotním postižením na celostátní úrovni;
 • poradenství v oblasti transformace o.s. na o.p.s.
 • zprostředkování přenosu informací a výměna dobré praxe.

 

V rámci této aktivity je také na požádání zajišťována lektorská činnost v jednotlivých krajích ČR. APZP spolupracuje s početným týmem osvědčených lektorů, kteří podle potřeby přednášejí i na vzdělávacích akcích členských organizací APZP. Realizován byl také jeden vzdělávací kurz „na klíč“ pro Tyflocentrum Karlovy Vary.

 

Metodická podpora členským organizacím byla poskytnuta v případě 18 poraden pro osoby se zdravotním postižením. Metodická pomoc poradnám byla realizována formou osobních návštěv, konzultací v sídle APZP a písemnou formou, zpravidla prostřednictvím Internetu. V polovině roku 2012 se poradny pro OZP obracely nejčastěji s dotazy, které se týkaly aplikace nového Občanského zákoníku od 1.1.2014. Na základě opakovaných podnětů z poraden pro OZP byl k tomuto tématu uspořádán tématický seminář, který se uskutečnil dne 18.7.2012 v budově na Karlínském náměstí č. 12, Praha 8 – Karlín. Tohoto semináře se zúčastnili dva lektoři – Jaroslav Paur a Jiří Vencl. Semináře se zúčastnilo celkem 25 osob. Realizovaná metodická činnost v této oblasti tak výrazně překročila plánovaný rozsah.

 

5.2. Realizované aktivity APZP v oblasti vzdělávání:

Aktivity v oblasti vzdělávání poradců pro osoby se zdravotním postižením, školitele a osoby se zdravotním postižením jsou nejrozsáhlejší klíčovou aktivitou APZP.

V rámci celoživotního vzdělávání poradců pro osoby se zdravotním postižením byly v roce 2012 realizovány následující čtyři odborné vzdělávací kurzy (semináře).

a) OBHAJOBA PRÁV OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Termín kurzu: 8.-10.6.2012

Místo konání: Poděbrady, školní hotel JUNIOR

Počet účastníků: 20 osob

Lektoři: JUDr. Jan Hutař, JUDr. Pavel Ptáčník, PhDr. Dana Marková, Mgr. Lucie Obrovská

 

Obsah kurzu:

 • Monitorování dodržování lidských práv – příklady z Alternativní zprávy za rok 2011
 • Sociální reformy 2012 a jejich dopady na oblast práv osob se zdravotním postižením
 • Zdravotní reformy 2012 a jejich dopady na oblast práv osob se zdravotním postižením
 • Další aktualizace právních předpisů, které ovlivní životní podmínky lidí se zdravotním postižením
 • Role VOP v boji s diskriminací, základní pojmy
 • Případy ochránce týkající se diskriminovaných osob se zdravotním postižením.
 • Případová studie: právo na přístup jako implicitní právo osob s postižením (right to acces).
 • Možnosti využití nových a méně netradičních právních instrumentů (CRPD, Listina základních práv EU, vzájemné vazby těchto dokumentů).
 • Zásadní světová judikatura ve prospěch osob se zdravotním postižením a její využití v argumentaci před domácími soudy a celospolečenském diskursu.
 • Psychologické aspekty projevů diskriminace osob se zdravotním postižením

Pozn. Jednalo se o kurz, který byl realizován ve spolupráci s NRZP ČR, která má tento kurz nově akreditovaný u MPSV. Při realizaci tak byla využita tato akreditace.

 

b) Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením

Termín kurzu: pátek 21.9. – neděle 23.9.2012

Místo konání: Poděbrady, školní hotel JUNIOR

Počet účastníků: 21 osob

Lektoři: PhDr. Dana Marková, PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.,

Obsah kurzu:

Kurz byl zaměřen zejména na procvičení následujících témat:

 • Verbální a neverbální komunikace, první kontakt s klientem
 • Komunikace s dobrovolníky
 • Komunikace v týmu
 • Komunikace poradce - nadřízený
 • Komunikace s orgány státní správy
 • Komunikace v poradenské praxi
 • Vedení poradenského rozhovoru
 • Sjednávání schůzek
 • Předcházení nedorozumění
 • Praktický nácvik regulace napětí a agrese
 • Komunikace s různými typy zdravotního postižení
 • Komunikace po telefonu
 • Komunikace za pomocí Internetu

 

c) Praktické využití legislativy v sociálním poradenství pro osoby se zdravotním postižením

Termín kurzu: 26.-28.10.2012

Místo konání: Poděbrady, školní hotel JUNIOR

Počet účastníků: 20 účastníků

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová, JUDr. Jan Hutař

Obsah kurzu:

Kurz byl zaměřen zejména na osvojení nové legislativy ČR ovlivňující životní podmínky osob se zdravotním postižením s konkrétními příklady využitelnými v poradenské praxi po 1.1.2012. Základem obsahu bylo zejména:

 • Lidská a občanská práva (základní právní normy v ČR a EU)
 • Životní a existenční minimum
 • Státní sociální podpora
 • Pomoc v hmotné nouzi
 • Příspěvky na pořízení kompenzační pomůcky od 1.1.2012
 • Novela zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Problematika důchodů
 • Občanské a rodinné právo
 • Správní řád ČR
 • Příklady z praxe – kazuistika.

 

d) Specifika poradenské praxe pro osoby se zdravotním postižením

Termín kurzu: 9.-11.11.2012

Místo konání: Poděbrady, školní hotel JUNIOR

Počet účastníků: 19 osob

Lektoři: PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D., Jiří Vencl

Obsah kurzu:

Kurz byl zaměřen na teorii a praxi v oblasti komunikačních dovedností, psychologie, specifické komunikační bariéry u jednotlivých skupin podle druhu zdravotního postižení, využití rehabilitačních a kompenzačních pomůcek atd.

Obsahem kurzu bylo zejména:

 • Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením
 • Specifika komunikace s osobami se zrakovým postižením
 • Časté chyby, praktické ukázky z konkrétních situací v komunikaci s osobami nevidomými, s osobami se zbytky vidění, se slabozrakými, s osobami s duálním postižením zraku a sluchu, nácvik modelových situací
 • Rehabilitační a kompenzační pomůcky usnadňující komunikaci s osobami se zrakovým postižením
 • Specifika komunikace s osobami se sluchovým postižením
 • Časté chyby, praktické ukázky
 • Komunikační prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky usnadňující komunikaci s osobami se sluchovým postižením
 • Specifika komunikace s osobami s mentálním postižením nebo autismem
 • Komunikace s přihlédnutím k závažnosti mentálního postižení nebo autismu
 • Specifické postupy v poradenské praxi
 • Časté chyby, praktické příklady
 • Komunikační prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky usnadňující komunikaci s osobami s mentálním postižením
 • Specifika komunikace s osobami s tělesným postižením
 • Komunikace s přihlédnutím k druhu a stupni tělesného postižení, specifické postupy v poradenské praxi
 • Časté chyby, praktické příklady
 • Komunikační prostředky, rehabilitační a kompenzační pomůcky usnadňující komunikaci s osobami s tělesným postižením a jejich samostatný pohyb.

 

Kvalita realizovaných kurzů byla ověřena formou anonymních anket spokojenosti účastníků. Naprostá většina anonymně vyplněných anket svědčí o spokojenosti frekventantů s celým průběhem kurzů včetně lektorů. Dále je oceňováno specifické zaměření našich kurzů na cílovou skupinu tj. poradců pro osoby se zdravotním postižením. Současně jsme obdrželi řadu vyjádření – srovnání našich speciálně zacílených kurzů s jinými typy odborného vzdělávání. O naše kurzy je tak trvalý zájem.

5.3. Informační portál Asociace (www.apzp.cz):

V průběhu roku 2012 probíhala aktualizace webových stránek APZP. Byly zde zveřejněny další publikace a dokumenty, které se váží k problematice odborného sociálního poradenství a poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Původní plán na podstatné rozšíření případně vytvoření nových webových stránek APZP nebylo možné zrealizovat s ohledem na omezené finanční zdroje APZP.

Realizace tohoto cíle bude tedy probíhat v roce 2013, kdy dojde k podstatnému rozšíření stávajících stránek APZP, včetně zřízení interních stránek pro členy s cílem, rozšířit možnosti sdílení a výměny informací v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením.

5.4. Ovlivňování postojů veřejnosti, informační kampaně:

V průběhu roku 2011 pokračovala naše aktivita zaměřená na diseminaci výsledků výzkumu v oblasti odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, který byl realizován s podporou Úřadu vlády ČR v roce 2009. Získané poznatky byly také využity při jednání na MPSV – Odbor 22.

Součástí této aktivity byly také osobní návštěvy sociálních odborů KÚ v těchto krajích: Středočeský, Plzeňský, Karlovarský, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina a Moravskoslezský kraj. Hlavním předmětem jednání byla podpora odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením, územní dostupnost a problematika financování z veřejných zdrojů.

Významné jsou aktivity v oblasti zlepšování komunikace s osobami se zdravotním postižením. Naši lektoři se aktivně účastnili akcí pořádaných veřejnou správou a zdravotnickými zařízeními. Celkem se uskutečnilo 6 akcí pro cca 210 osob.

Významnou aktivitou byla také účast na veletrhu NON-HNDICAP v Praze (duben 2011). Na této výstavě byly rozšiřovány informační materiály o APZP a o síti poraden pro osoby se zdravotním postižením.

Důležitou aktivitou byla také aktivní účast představitelů APZP na několika odborných seminářích a konferencích. Zde byla prezentována zejména potřebnost podpory odborného sociálního poradenství pro osoby se zdravotním postižením a specifika této služby – nároky na odbornost, bezbariérovost, praktické zkušenosti poradců, potřebnost speciálních výcviků atd. Tyto prezentace zajišťoval předseda APZP – PhDr. Mgr. Libor Novosad Ph.D.

APZP sehrála významnou roli při edukaci poradců v oblasti nové legislativy ovlivňující životní podmínky osob se zdravotním postižením - od 1. 1. 2012. Za tímto účelem byly vyvinuty dvě prezentace, které byly společně s dalšími dokumenty nabídnuty k využití poradnám pro osoby se zdravotním postižením.

Novou aktivitou bylo zapojení do projektu Posilování finanční gramotnosti OZP. V rámci této aktivity byly uspořádány tři besedy. Někteří členové APZP se také zapojili do rozšiřování vyvinutých testů znalostí mezi OZP. S ohledem na pozitivní ohlasy bude APZP v této aktivitě pokračovat i v roce 2013.

Významnou podporou osvětové činnosti APZP bylo poskytnutí věcného daru v podobě knih – odborné literatury, kterou lze s úspěchem využívat při poradenské praxi a osvětě mezi osobami se zdravotním postižením a na odborných kurzech pro sociální pracovníky. Distribuce těchto knih probíhala po celý rok 2012. Tyto odborné publikace byly dány především k dispozici poradcům, kteří si podstatnou část odebrali pro použití v poradnách. Zbylá část knih byla distribuována na akcích APZP. Jednalo se o věcný dar od firmy Linde Praha a.s.

5.5. Uspořádané celostátní semináře a konference v roce 2012

 

Na základě doporučení správní rady APZP a na základě naléhavých požadavků podstatné části členských organizací byly nakonec uspořádány dvě významné akce.

 1. Tématický seminář k problematice dalšího rozvoje poradenství pro osoby se zdravotním postižením

 

Lektoři: PhDr. et Mgr. Libor Novosad, Ph.D., Mgr. Hynek Kalvoda, PhDr. Zbyněk Galvas, PhDr. Dana Marková a Jiří Vencl

Termín: 1. listopadu 2012

Místo konání: salonek Pražské teplárenské a.s., Partyzánská 7, 170 00 Praha 7. Semináře se zúčastnili zástupci ze 16 organizací OZP.

 

Hlavní diskutovaná témata:

 • Odborné sociální poradenství - situace a výhledy
 • Zvyšování kvality v poradenství pro OZP
 • Nová profilace poraden pro OZP
 • Spolupráce poraden pro OZP v krajích
 • Nové modely zajišťování poradenství v krajích – příklad kraje Vysočina
 • Personální zajištění poraden při nedostatečných finančních zdrojích
 • Financování poradenství v roce 2013

 

b)Celostátní konference k aplikaci nového občanského zákoníku na podmínky občanských sdružení.

Lektoři: Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš (expert na občanské právo) - Ústav státu a práva AV ČR, Aleš Mrázek – AVPO, Lenka Kohoutová – poslankyně Parlamentu ČR. Vzhledem k obtížnosti zajištění nejkvalitnějších lektorů a s tím souvisejících nákladů – byly pořadatelem akce 3 organizace – Asociace občanských poraden, APZP a NRZP ČR. Současně bylo dohodnuto, že každý z organizátorů zajistí část organizace akce na svoje náklady a bude se podílet na úhradě nákladů za lektory, techniku, občerstvení a nájem sálu. Jednalo se o takto poprvé pořádanou akci těchto partnerů. Výsledkem byla mimořádně zdařilá a kvalitní konference s nejlepšími lektory. O úspěšnosti hovoří i zpětná vazba a zájem zúčastněných i nezúčastněných organizací o písemné materiály z konference.

Termín: 27. listopadu 2012

Místo konání: Státní úřad pro kontrolu léčiv – velký sál, areál Vinohradské nemocnice

Počet účastníků: 66 osob.

Hlavní diskutovaná témata:

 • co nového přináší nový OZ – seznámení se strukturou zákona
 • spolkové právo
 •  transformace občanských sdružení
 • Veřejná prospěšnost a činnost poraden
 •  Financování poradenství - ve vztahu k právní formě
 • Zakládání nových obecně prospěšných společností
 • Využití nové legislativy ke změně právní formy OS na OPS.

 

5.6. Podpora celoživotního vzdělávání poradců pro OZP

Na základě analýzy vzdělávacích potřeb poradců pro osoby se zdravotním postižením a nové profilace poraden sdružených v APZP (nové obsahové zaměření) byly do konce roku 2012 navrženy dva nové vzdělávací kurzy.

a) Podpora zaměstnávání OZP

b) Podpora prosociální gramotnosti a orientovanosti OZP v sociálním prostředí;

 

Oba tyto kurzy budou následně akreditovány u MPSV.

 

APZP má v současné době akreditováno celkem 6 vzdělávacích programů – vzdělávacích kurzů pro sociální pracovníky – poradce pro osoby se zdravotním postižením:

 1. Komunikace v poradenské praxi, vedení poradenského rozhovoru s OZP
 2. Osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením
 3. Specifika poradenské praxe pro osoby se zdravotním postižením
 4. Životní prostředí a bydlení osob se zdravotním postižením
 5. Praktické využití legislativy v sociálním poradenství pro osoby se zdravotním postižením
 6. Specifika komunikace s osobami se zdravotním postižením

Všechny výše uvedené kurzy byly akreditovány v rámci systému celoživotního vzdělávání poradců pro osoby se zdravotním postižením. Kurzy mají rozsah 20 výukových hodin – realizováno internátní formou, neboť se jedná o poradce z celé ČR.

Podle projeveného zájmu, bude APZP v akreditaci dalších vzdělávacích programů pokračovat i v roce2013.

 

5.7. Tvorba metodických pomůcek pro poradce, veřejnost a osoby se zdravotním postižením

S ohledem na podstatné změny v legislativě od 1.7.2012 se výrazně změnily podmínky zaměstnávání OZP. Za tímto účelem bylo ve Správní radě APZP rozhodnuto, že v roce 2012 bude vydána specializovaná publikace s názvem – NEBOJTE SE ZAMĚSTNÁVAT LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM. Tato publikace je určena především zaměstnavatelům, kteří dosud váhají se zaměstnáváním OZP.

K vydané publikaci podrobněji:

Název: NEBOJTE SE ZAMĚSTNÁVAT LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Autoři: JUDr. Jan Hutař, Mgr. Monika Heczková

Náklad: 500 kusů

Distribuce: poradnám a poradcům pro OZP, účastníkům vzdělávacích kurzů, členským organizacím APZP a rozesílání na požádání – objednávky přes Internet.

Formát: A5, počet stran – 62 stran

ISBN - 978-80-904152-1-8

 

6. Výhled činnosti na rok 2013:

Hlavním předmětem činnosti APZP v roce 2013 bude realizace projektu – Edukační a informační činnost  Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením v roce 2013. Na tento projekt jsme získali podporu Úřadu vlády ČR, který nám uhradí 70% vynaložených nákladů. Zbývajících 30% musíme během roku sehnat od sponzorů a z příspěvků za poskytnuté služby.

V roce 2013 budou realizovány celkem tři internátní vzdělávací kurzy (víkendové) v hotelu JUNIOR v Poděbradech. Předpokládaný počet účastníků na těchto kurzech – cca 60 osob.

Předpokládáme, že poradny pro OZP se ve větší míře než dosud budou věnovat problematice zaměstnávání OZP. Podpora při hledání vhodného zaměstnání je často jedinou efektivní podporou OZP ve složité sociální situaci, kdy je navíc často ohroženo udržení bydlení. Za tímto účelem bude vydána nová publikace s názvem: „Mám handicap – chci práci – praktická příručka pro uchazeče o zaměstnání“.  Příručka bude mít formát A5, přibližně 50 stran a náklad 500 kusů.

Informace o aktuálních aktivitách  APZP naleznete průběžně na webových stránkách – www.apzp.cz

 

7. Hospodaření APZP v roce 2012:

7.1. Vedení účetnictví organizace

Účetnictví pro APZP dlouhodobě zajišťuje  účetní firma  Ing. Zuzana Skuhrovcová.  Daňové poradenství a  vypracovávání daňových přiznání zajišťuje a zpracovává pro APZP firma  AT Offix s.r.o., Žirovnická 1, 106 00  Praha 10.

Průběžnou kontrolu hospodaření provádí dle stanov APZP  - dozorčí rada.

 

7.2. Přehled hospodaření:

 Náklady

číslo účtu

název ukazatele

celkem (v tisících Kč)

501

spotřeba materiálu

42

502

spotřeba energie

0

511

opravy a udržování

0

512

cestovné

20

513

náklady na reprezentaci

7

518

služby

731

521

mzdové náklady

198

524

zákonné sociální pojištění

21

525

ostatní sociální pojištění

0

538

Ostatní daně a poplatky

5

542

Ostatní pokuty a penále

0

544

Úroky

 0

545

Kurzové ztráty

 0

546

Dary

 0

548

Manka a škody

 0

549

jiné ostatní náklady

 0

551

odpisy

0

582

poskytnuté příspěvky

8

CELKEM Náklady

 

1032

 

 

 

 

 

 

Výnosy

číslo účtu

název ukazatele

celkem (v tisících Kč)

 

602

tržby z prodeje služeb

660

604

tržby z prodeje zboží

 0

644

úroky

0

645

kurzové zisky

 0

648

zúčtování fondů

 0

682

přijaté příspěvky

0

684

přijaté členské příspěvky

3

691

provozní dotace

350

CELKEM Výnosy

 

1013

Hospodářský výsledek

 

-19

591

daň z příjmů

0

 

8. Poděkování sponzorům:

Největší poděkování patří Úřadu vlády ČR, který v roce 2012 finančně podpořil náš projekt – Edukační a informační činnost APZP, na jehož základě bylo možné realizovat většinu výše uvedených aktivit.

 

V roce 2012 podpořila činnost APZP také řada sponzorů, bez jejichž účinné pomoci by nebylo možné realizovat všechny uskutečněné aktivity. Poděkování si zaslouží zejména firma LINDE Praha a.s., která poskytla významný věcný dar - odbornou literaturu, využitelnou v oblasti poradenství pro osoby se zdravotním postižením. Dále naše poděkování náleží dvěma živnostníkům, kteří bez nároku na odměnu pomáhali v odborných činnostech souvisejících s aktivitami APZP.

 

 

Kde nás najdete?

Nové sídlo APZP je na adrese:  Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín. APZP zde sídlí ve 2. patře, kancelář č. 203.

 

Sídlo APZP je dobře dopravně dostupné městskou hromadnou dopravou. Z Florence (z autobusového nádraží nebo od metra) se dá jet jednu stanici jakoukoliv tramvají – směr Karlín. Dá se dojít také pěšky – vzdálenost z Florence je do 500 metrů.

 

 

Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením České republiky

Karlínské nám. č. p. 12, 186 00 Praha 8

IČ -  26603233 

 

Tel.: 266 753 424, 604 235 885

E-mail: info@apzp.cz

http://www.apzp.cz

 
 
 
 
TOPlist